O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Študijné odbory K

Možnosti štúdia a uplatnenie absolventov

 

Študijné odbory s  výučným listom a maturitným vysvedčením 

 

Organizácia štúdia v študijných odboroch s odborným výcvikom

Dĺžka štúdia 4 roky
Teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov

 

V prvom a druhom ročníku štyri dni v týždni.

V treťom a štvrtom ročníku tri dni v týždni.

 

Praktické vyučovanie - odborný výcvik

V prvom a druhom ročníku jeden deň v týždni 6 hodín.

V treťom a štvrtom ročníku dva dni v týždni 7 hodín, spolu 14 hodín

Forma štúdia Denné štúdium pre absolventov základnej školy.

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

Nižšie stredné všeobecné vzdelanie, splnenie podmienok prijímacieho konania podľa platnej školskej legislatívy.
Spôsob ukončenia štúdia

Maturitná skúška

externá časť a písomná forma internej časti, ústna forma internej časti z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, praktická časť odbornej zložky, teoretická časť odbornej zložky

Doklad o dosiahnutom vzdelaní Vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
Možnosti uplatnenia Podľa zamerania absolvovaného študijného odboru
Nadväzná odborná príprava Pomaturitné štúdium na stredných školách, štúdium na vysokých školách

 

 

2447 K Mechanik hasičskej techniky (A)

Názov školského vzdelávacieho programu: Technický pracovník v oblasti hasičstva a záchrany osôb a majetku

Absolvent študijného odboru 2447 K mechanik hasičskej techniky sa uplatní:

ako schopný a kvalifikovaný odborník v Hasičskom a záchrannom zbore SR,

pri zabezpečovaní starostlivosti o zverené hasičské technické zariadenia,

pri kontrola stavu a výkone strojnej služby pri zdolávaní požiarov a havárií,

pri vykonávaní hasiacich prác a záchranných činností,

pri záchrane osôb a majetku v rizikových podmienkach s použitím základnej

a špeciálnej hasičskej, vyslobodzovacej, dýchacej a protipovodňovej techniky

Po ukončení odborného vzdelávania má predpoklady úspešne sa uplatniť na trhu práce v rámci Slovenskej republiky a v členských krajinách Európskej únie.

Škola je vybavená malou a veľkou hasičskou mechanizáciou a technikou.

Vyučovacie predmety zahrnuté do maturitnej skúšky:

Slovenský jazyk a literatúra, Cudzí jazyk, Technológia, Základy elektrotechniky, Technológia opráv, Požiarna technika, Požiarna taktika a prevencia

Žiaci sa zúčastňujú rôznych druhov súťaží v hasičskom športe.

Ďalej môže v rámci zvoleného povolania po absolvovaní kurzov vykonávať pracovné činnosti ako požiarny technik a pod.

Nadväzná odborná príprava: Vysokoškolské štúdium.

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

SkVP-MHT_qr.pdf

 

 

 

2411 K Mechanik nastavovač - profilácia  stavebné stroje (A)

Názov školského vzdelávacieho programu: Technický pracovník          v oblasti stavebno-automobilovej mechanizácie

Absolvent študijného odboru 2411 K mechanik nastavovač vie vykonávať činnosti:

nastavovanie a diagnostika automobilov, stavebných strojov a zariadení,

obsluha automobilov stavebných strojov a zariadení,

údržba automobilov,  stavebných strojov a zariadení,

manažment v automobilovom odvetví a v stavebníctve.

Po ukončení odborného vzdelávania má predpoklady úspešne sa uplatniť na trhu práce v rámci Slovenskej republiky a v členských krajinách Európskej únie.

Ďalej môže v rámci zvoleného povolania vykonávať tieto pracovné činnosti:

školiteľ pre nastavovanie a obsluhu automobilových, stavebných strojov a zariadení.

Žiaci školy si môžu svoje teoretické a praktické vedomosti a zručnosti overiť priamo na automobiloch a  stavebnej technike.

 

Vyučovacie predmety zahrnuté do maturitnej skúšky:

Slovenský jazyk a literatúra, Cudzí jazyk, Technológia, Základy elektrotechniky, Technológia opráv, Motorové vozidlá, Stavebné stoje a zariadenia

Nadväzná odborná príprava: Vysokoškolské štúdium.

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

 

SkVP-MN_qr.pdf

 

 

 

3658 K Mechanik stavebno-inštalačných zariadení (A)

Názov školského vzdelávacieho programu: Technický pracovník v oblasti vodoinštalačných, plynárenských a vykurovacích zariadení stavieb

Absolvent študijného odboru 3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení vie:

vykonávať stavebné technické práce pri príprave stavieb, realizácii stavieb a v projekcii so zameraním na zdravotnú techniku,

ústredné vykurovanie a plynoinštalácie

vykonávať odborné činnosti, ktoré súvisia s realizáciou, udržiavaním a opravovaním technického zariadenia budov.

Po ukončení odborného vzdelávania má predpoklady úspešne sa uplatniť na trhu práce v rámci Slovenskej republiky a v členských krajinách EÚ.

Ďalej môže v rámci zvoleného povolania viesť kolektív vykonávajúci montáže jednotlivých rozvodných systémov inžinierskych sietí, a to verejnej a vnútornej kanalizácie, vodovodu, vykurovacích systémov, rozvodu plynu.

Absolventi sú žiadaní na trhu práce.

Vyučovacie predmety zahrnuté do maturitnej skúšky:

Slovenský jazyk a literatúra, Cudzí jazyk, Technológia, Zdravotnotechnické inštalácie, Vykurovanie, Plynárenstvo, Materiály, Stavebné konštrukcie

Nadväzná odborná príprava: Vysokoškolské štúdium.

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

Mechanik_SIZ_qr.pdf

 

 

3693 K technik energetických zariadení budov

Názov školského vzdelávacieho programu: Technický pracovník v oblasti energetických zariadení budov

Absolvent študijného odboru 3693 K technik energetických zariadení budov je schopný:

samostatne vykonávať činnosti v oblasti technického zariadenia budov vrátane elektroinštalácií, ich  montáž, údržbu, opravu,vykonávať skúšky, servis,  dignostikovanie a  odstraňovanie závad na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve, poskytovať energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádzať ich do prevádzky.

Po absolvovaní študijného odboru je schopný získané vedomosti a zručnosti uplatniť na súčasnom trhu práce vo firme ako zamestnanec a po určitej praxi aj ako živnostník pri výkone samostante zárobkovej činnosti.

Vyučovacie predmety zahrnuté do maturitnej skúšky: Slovenský jazyk a literatúra, Cudzí jazyk, Technológia, Elektrotechnické zariadenia, Elektrické merania, Energetické zdroje, Meranie a regulácia

Nadväzná odborná prípava: vysokoškolské štúdium technického zamerania

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK. 

 

 

 

3341 K Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Názov školského vzdelávacieho programu:  Technický pracovník v oblasti drevárstva a nábytkárstva

Absolvent študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby sa môže uplatniť:

ako kvalifikovaný odborník v drevárskych a nábytkárskych technologických, konštrukčných, hospodárskych a obchodných činnostiach,

v navrhovaní nábytku a drevárskych výrobkov,

ako samostatný podnikateľ v drevárskom a nábytkárskom odvetví

Po ukončení odborného vzdelávania má predpoklady úspešne sa uplatniť na trhu práce v rámci Slovenskej republiky a v členských krajinách EÚ.

Ďalej môže v rámci zvoleného povolania zabezpečovať celkový chod výroby v oblasti spracúvania dreva, navrhovať materiály, konštrukciu a alternatívy konštrukcie jednotlivých výrobkov, zhotovovať písomnosti pomocou dostupného softvéru, vytvoriť propagačný materiál na výrobok.

Škola má veľmi dobre vybavené pracovisko pre praktické vyučovanie.

Žiaci dokážu vytvoriť produkty, ktoré sú oceňované na rôznych výstavách a prezentáciách.

 

Vyučovacie predmety zahrnuté do maturitnej skúšky:

Slovenský jazyk a literatúra, Cudzí jazyk, Materiály, Technológia, Výrobné zariadenia, Technická estetika a dizajn

Nadväzná odborná príprava: Vysokoškolské štúdium.

  Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

 

 

 

3656 K Operátor stavebnej výroby

Názov školského vzdelávacieho programu: Technický pracovník v oblasti riadenia výstavby a zariaďovania stavieb

Možnosti uplatnenia:

Absolvent študijného odboru 3656 K operátor stavebnej výroby pôsobí:

v činnostiach pri príprave stavieb, realizácii stavieb a v projekcii stavieb

pri odborných činnostiach, ktoré súvisia s realizáciou, rekonštrukciou a údržbou

stavebných objektov,

môže zastávať hlavné funkcie technologického, prevádzkového, obchodno-servisného charakteru v problematike zhotovovania murovaných konštrukcií, vonkajších a vnútorných omietok, osadzovania prefabrikátov, izolácií a rekonštrukcií budov

pri práci s betónovými konštrukciami a zhotovovaní debnenia pre betónové monolitické konštrukcie,

v posudzovaní kvality stavebných prác.

Po ukončení odborného vzdelávania a prípravy má predpoklady úspešne sa uplatniť na trhu práce v rámci Slovenskej republiky a v členských krajinách EÚ.

Ďalej môže v rámci zvoleného povolania vykonávať tieto pracovné činnosti:

viesť vlastnú stavebnú podnikateľskú činnosť,

manažovať prácu murárov a iného stavebného personálu,

vykonávať funkciu majster v stavebnej výrobe,

v stavebných laboratóriách a skúšobniach stavebných materiálov, výrobkov a dielcov.

Príď sa pozrieť na našu krásnu školu a následne študovať tento zaujímavý odbor.

Vyučovacie predmety zahrnuté do maturitnej skúšky:

Slovenský jazyk a literatúra, Cudzí jazyk, Stavebná technológia, Materiály, Stavebné konštrukcie, Príprava a realizácia stavieb, Základy stavebnej mechaniky 

Nadväzná odborná príprava: Vysokoškolské štúdium.

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

 

 

 

2697 K mechanik elektrotechnik

 

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

 

 

 

Nový experimentálny šudijný odbor od 1. 9. 2016

3667 K Technik vodár vodohospodár

(vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list)

Absolventov tohto odboru súrne potrebujú všetky vodárenské spoločnosti na Slovensku, ktoré majú akútny nedostatok zamestnancov. Neváhajte a prihláste sa, neoľutujete!!!

 

SkVP_technik_vodar_vodohospodar_qr.pdf