O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Učebné odbory H

Možnosti štúdia a uplatnenie absolventov

 

   Trojročné učebné odbory s výučným listom   
 

 

Organizácia štúdia v učebných odboroch

Dĺžka štúdia 3 roky
Teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov

 

V dvojtýždňovom cykle jeden týždeň, teda 5 dní

 

Praktické vyučovanie - odborný výcvik

V prvom a druhom ročníku v dvojtýždňovom cykle jeden týždeň, 5 dní, denne 6 hodín.

V treťom ročníku v dvojtýždňovom cykle jeden týždeň, teda 5 dní, denne 7 hodín.

Forma štúdia Denné štúdium pre absolventov základnej školy.

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

Nižšie stredné všeobecné vzdelanie, splnenie podmienok prijímacieho konania podľa platnej školskej legislatívy.
Spôsob ukončenia štúdia

Záverečná skúška

písomná časť, praktická časť a teoretická časť z odborných predmetov.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní Vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C
Možnosti uplatnenia Podľa zamerania absolvovaného učebného odboru
Nadväzná odborná príprava Nadstavbové štúdium

 

 

Učebný odbor

 3355 H Stolár  (A)

Názov školského vzdelácieho programu

Technik pre drevospracujúce technológie, materiáloy, obsluhu drevospracujúcich strojov a zariadení

Možnosti uplatnenia:

Absolvent učebného odboru 3355 H stolár sa môže uplatniť:

ako kvalifikovaný odborník v oblasti navrhovania a výroby nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov a ďalších výrobkov z dreva,

viesť vlastnú stolársku podnikateľskú činnosť,

obsluhovať a používať drevoobrábacie stroje a zariadenia,

zvoliť vhodný materiál na konkrétny výrobok,

hodnotiť a kontrolovať kvalitu vyrobených produktov z dreva.

Po ukončení odborného vzdelávania a prípravy má predpoklady úspešne sa uplatniť na trhu práce

v rámci Slovenskej republiky a v členských krajinách EÚ.

 

Nadväzná odborná príprava:

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore drevárstvo a nábytkárstvo v SOŠT Košice a tak získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

SkVP-stolar_qr.pdf

 

 

 

Učebný odbor

3661 H Murár  (A)

Názov školského vzdelávacieho programu

Technik pre stavebné technológie, stavebné materiály a obsluhu zariadení v odbore

Možnosti uplatnenia:

Absolvent učebného odboru 3661 H murár sa môže uplatniť ako:

kvalifikovaný odborný pracovník schopný samostatne pracovať, schopný orientovať sa

v projektovej dokumentácii, poznať vlastnosti stavebných materiálov a vedieť správne voliť technologické postupy prác, murovať nosné a výplňové murivo,

zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, obklady a dlažby

odborník na betonárske práce, zhotovovanie izolácií proti vode a zemnej vlhkosti, tepelných a zvukových izolácií, vykonávanie údržbu, opravy a rekonštrukcie stavieb,

odborník na nové stavbárske technológie,

vo vlastnej stavebnej podnikateľskej činnosti.

Po ukončení odborného vzdelávania a prípravy má predpoklady úspešne sa uplatniť na trhu práce

v rámci Slovenskej republiky a v členských krajinách EÚ.

 

Nadväzná odborná príprava:

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore stavebníctvo

v SOŠT Košice a tak získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

 

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

 

SkVP_murar_qr.pdf

 

 

 

Učebný odbor

3663 H Tesár  (A)

Názov školského vzdelávacieho programu

Technik pre techológie spracovania dreva a iných materiálov pri zakladaní stavieb, obsluhu zariadení v odbore

Možnosti uplatnenia:

Absolvent učebného odboru 3663 H tesár je:

schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác,

samostatne vykonávaťodborné tesárske práce, ručne i strojovo opracovávať drevo, kovy, plasty a sadrokartón,

odborník na zhotovovanie a rozoberanie lešenia, debnenia a nosné tesárske konštrukcie, ako napr. rampy, lávky, konštrukcie striech a drevených stropov,

vlastná tesárska podnikateľská činnosť,

viesť tesárske, debniace, lešenárske a pokrývačské práce, viesť kompletné rekonštrukcie všetkých strešných systémov.

 

Po ukončení odborného vzdelávania a prípravy má predpoklady úspešne sa uplatniť na trhu práce v rámci Slovenskej republiky a v členských krajinách EÚ.

 

Nadväzná odborná príprava:

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore stavebníctvo

v SOŠT Košice a tak získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

 

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

 

SkVP-tesar__qr.pdf

 

  

 

 Učebný odbor

3668 H Montér suchých stavieb

Názov školského vzdelávacieho programu

Technik pre suché technológie, montáže ľahkých stavebných konštrukcií a zariadenia v odbore

Možnosti uplatnenia:

Absolvent učebného odboru 3668 H montér suchých stavieb sa môže uplatniť:

v stavebnej výrobe ako montér suchých stavebných technológií,

v oblasti stavebnej údržby a všeobecnej stavebnej výrobe.

ako odborník na nové stavebné technológie, ako napr. PHOROTHERM Profi, PHOROTHERM Profi DRIFIX extra, rôzné stropné systémy a pod.,

ako odborník na úpravu interiérov v bytových a občianskych objektoch sadrokartónovými systémami, pri montáži drevostavieb, obkladaní interiérov.

 

Po ukončení odborného vzdelávania a prípravy má predpoklady úspešne sa uplatniť na trhu práce v rámci Slovenskej republiky a v členských krajinách EÚ.

 

Nadväzná odborná príprava:

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore stavebníctvo

v SOŠT Košice a tak získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

 

 

 

Učebný odbor

3675 H Maliar  (A)

Názov školského vzdelávacieho programu

Technik pre natieračské, maľovacie technológie, materiály, farby, laky a obsluhu zariadení v odbore

Možnosti uplatnenia:

schopný samostatne vykonávať všetky potrebné činnosti súvisiace s konečnou povrchovou úpravou interiérových a exteriérových priestorov,

odborník na úpravy povrchov dreva, kovov, plastov a sadrokartónu,

odborný pracovník, ktorý sa vie orientovať v projektovej dokumentácii,

pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác.

 

Ďalej môže vykonávať povolanie v ktorom je schopný zastávať tieto pracovné činnosti:

reštaurovanie štukatérskych dekoračných prvkov a starých obrazových rámov

 

Po ukončení odborného vzdelávania a prípravy má predpoklady úspešne sa uplatniť na trhu práce v rámci Slovenskej republiky a v členských krajinách EÚ.

 

Nadväzná odborná príprava:

 

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore stavebníctvo

v SOŠT Košice a tak získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

 

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

 

SkVP-maliar_qr.pdf

 

 

 

 

Učebný odbor

3677 H Strechár

Názov školského vzdelávacieho programu

Technik pre pokrývačské technológie, izolácie, krytiny a doplnky striech, zariadenia v odbore

Možnosti uplatnenia:

v stavebnej výrobe v oblasti pokrývačských a izolatérskych prác,

pokrývač šikmých a plochých striech

odborník – poradca o využití rôznych druhov strešných krytín,

odborník na návrhy riešenia pokrývania striech,

ako odborník na nové stavbárske technológie, ako napr. BRAMAC, TONDACH, VELUX, ROVA,

poradca pri oprave starších strešných povrchov,

vie riešiť oplášťovanie komínových systémov, montáž krovov striech a vykonávať klampiarske práce.

 

Po ukončení odborného vzdelávania a prípravy má predpoklady úspešne sa uplatniť na trhu práce v rámci Slovenskej republiky a v členských krajinách EÚ.

 

Nadväzná odborná príprava:

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore stavebníctvo

v SOŠT Košice a tak získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

 

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

 

 

 

 

 

 

 

Učebný odobr

3152 H 02 Krajčír - dámske odevy  (A)

Názov školského vzdelávacieho programu

Technik pre navrhovanie odevov, šitie, materiály a obsluhu strojov a zariadení v odbore

Možnosti uplatnenia:

návrhár dámskych odevov,

krajčír v módnom salóne,

krajčír pri výrobe autopoťahov,

krajčír v špeciálnych prevádzkach,

vie vyhotovovať vrchné a zvrchné dámske odevy z tkanín a pletenín,

vyhotovovať technickú konfekciu napr. auto poťahov,

tvoriť strihy a ovládať jednoduché manipulácie s nimi,

pracovať na nových typoch šijacích strojov.

 

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

SkVP-krajcir_qr.pdf

 

 

 

Učebný odbor

 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika (A)

Názov školského vzdelácieho programu

Technik pre silnoprúdovú techniku

Možnosti uplatnenia:

Absolvent učebného odboru 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika sa môže uplatniť:

servisný technik elektrických strojov a zariadení,

pracovník montáže bytových a priemyselných elektroinštalácií,

súkromný podnikateľ v oblasti poskytovania elektrotechnických služieb a pod.

Po ukončení odborného vzdelávania a prípravy má predpoklady úspešne sa uplatniť na trhu práce

v rámci Slovenskej republiky a v členských krajinách EÚ.

 

Nadväzná odborná príprava:

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijných odboroch 2675 4 01/2675 L 01, 2675 4 02/2675 L 02 zameraných na elektrotechniku a tak získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

SkVP-elektromechanik_-_silnoprudova_technika_qr.pdf