O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Učebné odbory F

Možnosti štúdia

 

Dvojročné učebné odbory pre žiakov

s neukončeným základným vzdelaním

 

Organizácia štúdia v dvojročných učebných odboroch

 

Dĺžka štúdia  2 roky
Teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov

 

Jeden deň každý druhý týždeň - 6 hodín

 

Praktické vyučovanie - odborný výcvik

9 dní v dvojtýždennom cyklei - 54 hodín

Forma štúdia Denné štúdium pre žiakov základnej školy, ktorí neukončili 9. ročník

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

Podľa platnej školskej legislatívy.
Spôsob ukončenia štúdia

Záverečná skúška

písomná časť, praktická časť a teoretická časť                z odborných predmetov.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní Vysvedčenie o záverečnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania Nižšie odborné vzdelanie ISCED 2C
Možnosti uplatnenia Podľa zamerania absolvovaného učebného odboru
Nadväzná odborná príprava Po absolvovaní kurzu na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou možnosť zaradenia do trojročných učebných odborov

 

3686 F stavebná výroba

SkVP-SV_qr.pdf

3178 F výroba konfekcie

SkVP-VKF_qr.pdf

3383 F spracúvanie dreva

Školské vzdelávacie programy sú k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.