O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Študijné odbory M

Možnosti štúdia a uplatnenie absolventov

 

Študijné odbory s maturitou

 

Organizácia štúdia v študijných odboroch s odbornou praxou

Dĺžka štúdia 4 roky
Teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov

 

V dvojtýždňovom cykle 9 dní.

 

Praktické vyučovanie - odborná prax

V dvojtýždňovom cykle jeden deň, teda 6 hodin jeden deň každý druhý týždeň.

Forma štúdia Denné štúdium pre absolventov základnej školy.

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

Nižšie stredné všeobecné vzdelanie, splnenie podmienok prijímacieho konania podľa platnej školskej legislatívy.
Spôsob ukončenia štúdia

Maturitná skúška

externá časť a písomná forma internej časti, ústna forma internej časti z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, praktická časť odbornej zložky, teoretická časť odbornej zložky

Doklad o dosiahnutom vzdelaní Vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
Možnosti uplatnenia Podľa zamerania absolvovaného študijného odboru
Nadväzná odborná príprava Pomaturitné štúdium na stredných školách a štúdium na vysokých školách

 

 

 

3650 M staviteľstvo - profilácia: požiarna ochrana (A)

Názov školského vzdelávacieho programu: Technický pracovník v oblasti požiarnej ochrany budov

Možnosti uplatnenia:

Absolvent študijného odboru 3650 M staviteľstvo – požiarna ochrana sa uplatní:

na okresných a krajských riaditeľstvách Hasičského a záchranného zboru vo funkcii inšpektor,

v hasičských jednotkách vo funkcii technik špecialista, v nižších veliteľských funkciách.

Po získaní odbornej spôsobilosti môže pracovať ako technik požiarnej ochrany,

alebo špecialista požiarnej ochrany.

Ďalej môže v rámci zvoleného povolania vykonávať činnosti na týchto pozíciách:

technik prípravy a realizácie investícií a inžinieringu,

 technik – projektant so zameraním na požiarnu ochranu

technik – majster so zameraním na požiarnu ochranu,

 technik - prevádzkový dispečer

 technik – technológ požiarnej ochrany

 technik - kontrolór kvality protipožiarnych stavieb.

Nadväzná odborná príprava:

Vysokoškolské štúdium

 

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

SkVP-SPO_qr.pdf

 

 

 

3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve

Možnosti uplatnenia:

Absolvent študijného odboru 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve sa môže uplatniť:

ako marketingový pracovník a obchodník drevárskych a nábytkárskych výrobkov,

je schopný vykonávať funkcie súvisiace s prípravou výroby alebo riadením a organizovaním drevárskych a nábytkárskych výrobných činností,

nákupom surovín a odbytom drevárskych a nábytkárskych výrobkov alebo služieb,

Po ukončení odborného vzdelávania má predpoklady úspešne sa uplatniť na trhu práce v rámci Slovenskej republiky a v členských krajinách EÚ.

 

Ďalej môže v rámci zvoleného povolania vykonávať tieto pracovné činnosti:

zabezpečovať celkový hospodárny chod výroby v oblasti spracúvania dreva.

vypracovať konštrukčnú dokumentáciu k jednotlivým výrobkom

navrhovať materiály, konštrukciu drevárskych a nábytkárskych výrobkov

zhotovovať písomnosti pomocou dostupného softvéru

vytvoriť propagačný materiál na výrobok

Nadväzná odborná príprava:

 

Vysokoškolské štúdium.

 

 

 

3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom (A)

Názov školského vzdelávacieho programu: Technický pracovník ochrany osôb a majetku pred požiarom

Možnosti uplatnenia:

Absolvent študijného odboru 3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom sa  uplatní:

ako kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať samostatnú technickú a ekonomickú činnosť vo výrobných procesoch,

v technickej príprave výroby,

v materiálovom hospodárstve,

pri administratívnych činnostiach v priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva,

v súkromnom i v štátnom sektore;

v oblasti informatiky, polytechniky, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tvorby a ochrany životného prostredia. 

Po získaní odbornej spôsobilosti môže pracovať ako technik požiarnej ochrany,

alebo špecialista požiarnej ochrany.

Ďalej môže v rámci zvoleného povolania vykonávať činnosti na týchto pozíciách:

technik – majster so zameraním na požiarnu ochranu,

 technik - prevádzkový dispečer

 technik – technológ požiarnej ochrany

 technik - kontrolór kvality protipožiarnych stavieb.

Nadväzná odborná príprava:

Vysokoškolské štúdium

 

Školský vzdelávací program je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

SkVP-OOMP_qr.pdf