O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Študijné odbory L

Možnosti štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov

 

 

Nadstavbové štúdium

dennou alebo externou formou pre absolventov trojročných učebných odborov

Školské vzdelávacie programy sú k dispzícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie a vedúcej PK.

2414 L 01 Strojárstvo - výroba, montáž, oprava prístrojov, strojov a zariadení

ŠkVP: Technický pracvoník v strojárskom priemysle

Štúdium určené pre absolventov nižšie uvedených trojročných učebných odborov skupiny 24:
 
nástrojár I 2423 2 I 2414 L 01 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2432 H I puškár I 2432 2 I 2414 L 01 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2433 H I obrábač kovov I 2431 2 I 2414 L 01 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2435 H 01 I klampiar - strojárska výroba I 2435 2 01 I 2414 L 01
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2435 H 02 I klampiar - stavebná výroba I 2435 2 02 I 2414 L 01 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2439 H I lakovník I 2439 2 I 2414 L  01
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2463 H I hodinár I 2463 2 I 2414 L 01 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2464 H I strojný mechanik I 2464 2 I 2414 L 01 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2466 H 01 I mechanik opravár - I 2466 2 01 I 2414 L 01
 plynárenské zariadenia 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2466 H 02 I mechanik opravár - stroje I 2466 2 02 I 2414 L 01 
 a zariadenia 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2466 H 04 I mechanik opravár - lesné I 2466 2 04 I 2414 L 01 
 stroje a zariadenia 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2466 H 10 I mechanik opravár - I 2466 2 10 I 2414 L 01
 koľajové vozidlá 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2466 H 21 I mechanik opravár - I 2466 2 21 I 2414 L 01
 hasičská technika 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2487 H 01 I autoopravár - mechanik I 2487 2 01 I 2414 L 01 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2487 H 03 I autoopravár - karosár I 2487 2 03 I 2414 L 01 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2487 H 04 I autoopravár - lakovník I 2487 2 04 I 2414 L 01 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 2488 H I mechanik špecialista I 2488 2 I 2414 L 01
 automobilovej výroby 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 
 
 

3347 L  Drevárska a nábytkárska výroba

ŠkVP: Technický pracovník v drevospracujúcom priemysle

Štúdium určené pre absolventov nižšie uvedených trojročných učebných odborov skupiny 33:

 
3355 H I stolár I 3355 2 I 3347 L 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 3370 H I čalúnnik I 3370 2 I 3347 L 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 
 
 
 
3659 L Stavebníctvo (A)
 
ŠkVP: Technický pracovník v stavebnom odvetví

Štúdium určené pre absolventov nižšie uvedených trojročných učebných odborov skupiny 36:

 
3661 H I murár I 3661 2 I 3659 L 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 3663 H I tesár I 3663 2 I 3659 L 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 3668 H I montér suchých stavieb I 3668 2 I 3659 L 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 3672 H I kamenár I 3672 2 I 3659 L 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 3673 H I kachliar I 3673 2 I 3659 L 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 3675 H I maliar I 3675 2 I 3659 L 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 3678 H I inštalatér I 3678 2 I 2414 L 01 I 3659 L 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 3679 H I sklenár I 3679 2 I 3659 L 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 3680 H I podlahár I 3680 2 I 3659 L 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 3684 H I strechár I 3684 2 I 3659 L 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 3688 H I kominár I 3688 2 I 3659 L 
I-----------I---------------------------I-------------I-------------I--------I----------I----------I
 
pozri 655.pdf
 
 
Prihlášku vyplniť v počítači a vytlačiť.
Potvrdiť lekárom zdravotný stav o schopnosti štúdia.
Priložiť kópiu výučného listu.
Doručiť prihlášku osobne alebo poštou do školy do konca mája.