O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Centrum odb. vzdelávania

Ciele, úlohy centra a ponuky aktivít

 

 

Centrum odborného vzdelávania pre stavebníctvo

Centrum odborného vzdelávania pre stavebníctvo bolo zriadené pri Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach v septembri 2009.

Cieľmi centra odborného vzdelávania pre stavebníctve sú:

- zabezpečovanie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu, predovšetkým praktického vyučovania zameraného na kvalitného absolventa s modernými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami

- skvalitnenie odbornej prípravy pedagogických zamestnancov stredných škôl v spolupráci so zamestnávateľmi

- identifikovanie nových zručností, technológií a materiálov používaných v stavebníctve, a to v spolupráci so zamestnávateľmi

Centrum odborného vzdelávania pre stavebníctvo má personálne a materiálno-technické podmienky pre zabezpečovanie vzdelávacích aktivít pre oblasti:

- murárskych technológií a materiálov

- technológií v odbore Mechanik stavebno-inštalačných zariadení a inštalatér

- stolárskych technológií

- strechárskych technológií a materiálov

- maliarskych technológií a materiálov

 

Hlavnými úlohami centra odborného vzdelávania pre stavebníctvo sú:

- organizovanie odborného vzdelávania žiakov školy a satelitných stredných odborných škôl v stavebných a príbuzných učebných a študijných odboroch so zameraním na nové technológie a materiály

- koncepčná a odborná činnosť v oblasti kvalifikácie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy - zaškoľovanie a oboznamovanie sa s novými technológiami a materiálmi v stavebníctve,

- rekvalifikácie dospelých

- odborná spolupráca v rámci praktického vyučovania so stavebnými firmami v rámci Košického samosprávneho kraja a propagácia zavádzania nových technológií a materiálov používaných v stavebníctve

- kontakt so stavebnými cechmi na Slovensku

- organizácia súťaží praktických zručností žiakov a dospelých v nových technológiách

- poskytovanie odborného poradenstva v stavebných odboroch

 

 

pozri Prezentacia.pdf