O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Vedenie školy

Manažment školy a osoby poverené výkonom dôležitých činností

 

 

Vedenie Strednej odbornej školy technickej

na Kukučínovej 23 v Košiciach:

 

PhDr. Ján Pituch, riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Košiciach

e-mail: sos.technicka.kosice@gmail.com

 

PhDr. Milan Lazorčák, zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti

e-mail: m.lazorcak@gmail.com

Ing. Slávka Šoltésová, zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie

 

 

Michal Fedorko, vedúci úseku praktického vyučovania

Milan Košč, vedúci úseku odborného vzdelávania na elokovaných pracoviskách

Ing. Tomáš Belobrad, vedúci úseku odborného vzdelávania v COVaP

 

Ing. Pavol Piskai, zástupca riaditeľa pre kontakt so základnými školami

 

MVDr. Anna Kondorová, vedúca vychovávateľka poverená vedením školského internátu

 

Ing. Adrián Kišidaj, vedúci úseku ekonomiky a vnútornej správy

 

 

 

Výkon ďalších činností:

Hlavní majstri

Mgr. Alena Sotáková, Jozef Kropko, Ing. Igor Poprocký

Vedúci predmetových komisií:

Mgr. Katarína Krištofová, PK pre slovenský jazyk a lit., cudzie jazyky

Mgr. Renáta Juhászová, PK pre spoločensko-vedné predmety a ľudské práva

Ing. Alena Petrušková, PK pre prírodovedné predmety, informatiku a ekonomiku

Ing. Beáta Sárossyová, PK pre stavebné a drevárske odborné predmety

Ing. Milan Ševec, PK pre strojárske predmety

Mgr. Mária Novotná, PK pre odevné predmety

Mgr. Maroš Vikartovský, PK pre telesnú a športovú prípravu

Predsedníčka rady školy:

Ing. Daniela Kožárová

 

Výchovná poradkyňa:

Ing. Katarína Goldová

 

Školská psychologička

 

 

Koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov:

Ing. Daniela Kožárová

Koordinátorka ASc agendy, rozvrh

Ing. Slávka Šoltésová

Koordinátorka zastupovania učiteľov a mesačných výkazov:

Ing. Alena Petrušková

Koordinátor žiackej školskej rady:

Mgr. Róbert Smrčo

Predseda žiackej školskej rady:

Koordinátorka rady rodičov:

Ing. Hana Nováková

Koordinátorka pre ľudské práva:

Mgr. Renáta Juhászová

Koordinátorka pre medzinárodnú spoluprácu Leonardo a Comenius:

Mgr. Dorota Golianová, Mgr. Katarína Krištofová

Metodik SOČ

Ing. Beáta Sárossyová

Kronika

Ing. Iveta Vargová

Koordinátor prípravy a sledovania projektov podporovaných EÚ:

PhDr. Milan Lazorčák

 

Záležisti žiakov, potvrdenia, ISIC a ITIC preukazy,  archív

Mgr. Jana Klimeková Darfid

Kolektív učiteľov

 

Kolektív majstrov odbornej výchovy