O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Kontakt, doklady, vzory

Identifikačné údaje, vydávanie potvrdení, vzory žiadostí na použitie

 

 

Stredná odborná škola technická

 príspevková organizácia

Kukučínova 23

040 01 Košice

Slovenská republika

 

telefóny:: 421  55 6228031, 421 55 6228032

fax: 421 55 6228034

e-mail: sos.technicka.kosice@gmail.com

webová stránka: www.soskuke.edupage.org

fb: www.facebook.com/soskuke.edupage.org

IČO: 00893340

DIČ: 2021199851

Bankové spojenie: 7000188439/8180

Kód školy: 688 129

 

Potvrdenia

žiakom vydáva Mgr. Jana Klimeková Darfid od 7.30 h do 7.00 h a od 13.00 h do 14.00 h v kabinete č. 2 na I. poschodí v budove školy.

Archív pedagogickej dokumentácie má na starosti

Mgr. Jana Klimeková Darfid

Kontakt  rodičov   s   učiteľmi,  majstrami OV  a  žiakmi   je  povolený   každý   deň   počas   malých desaťminútových prestávok a   veľkej  päťnásťminútovej   prestávky,   resp.  ráno pred vyučovaním od  7.30  h do 7.50 h,  predpoludním od 10.30 h do 10.45 h alebo popoludní po vyučovaní po dohode s vyučujúcimi.

Vedenie školy nesúhlasí s návštevami vyučujúcich pedagogických zamestnancov počas prebiehajúcich vyučovacích hodín.

Návštevy a konzultácie výchovno-vzdelávacieho charakteru u   riaditeľa,  zástupcov   riaditeľa,   hlavných majstrov,  vedúcej škoského internátu,  výchovnej poradkyne a ostatných pedagogických zamestnancov  musia byť ohlásené minimálne jeden deň vopred. Telefónne čísla a e-mail sú uvedené na tejto stránke.

Informácie o možnostiach štúdia podávajú Ing. Pavol Piskai, PhDr. Sobotová, Michal Fedorko, Ing. Tomáš Belobrad každý deň od 7.00 do 8.00 h.

Záujemcovia o štúdium si môžu školu pozrieť každú stredu. Návštevu je nutné ohlásiť na vyššie uvedených telefónnych číslach.

 

 

 

 

Vzory žiadostí

oslobodenie od vzdelávania vo vyučovacom predmete,

vykonanie komisionálnej skúšky,

uvoľnenie z vyučovania,

prijatie, preradenie, prestup

Ziadosti.docx

Ziadost_o_vydanie_odpisu_vysvedcenia_JD.doc

 

 

Školský poriadok

Skolsky_poriadok.pdf