O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia
 • Aktuálna ponuka zliav s preukazom ISIC
 • Erasmus+

  Od 1.októbra 2018 naša škola je zapojená do projektu Erasmus+ „ We are where we live?!“. Projekt umožní našim študentom zdokonaliť sa v anglickom jazyku, spoznať odlišné kultúry, zvýšiť  ich interkultúrne kompetencie a  IKT zručnosti. Spolu s našimi partnermi zo škôl v Nemecku, Taliansku a Španielsku budeme skúmať vplyv lokálnych faktorov na rozvoj osobnosti. Počas 21 mesiacov trvania projektu študenti budú mať možnosť navštíviť  Národný park Cuenca Alta del Manzazares  v Španielsku, Národný park na ostrove Sicília v meste Catania, prístav v Hamburgu a Národný park Wattenmeer. Študenti sa naučia vytvoriť interaktívny plagát, oživiť kreslenú animáciu a  budú mať príležitosť pracovať s 3D tlačiarňou. Na každý mesiac sú naplánované iné aktivity a témy, ktorým sa budeme venovať. V mesiacoch október a november to bola návšteva Medzinárodného festivalu horských filmov, beseda s psychológom, súťaž na logo projektu, literárna súťaž a Deň otvorených dverí pre žiakov zo základných škôl. Naše projektové aktivity  prezentujeme na stránke eTwinning, ktorá umožňuje výmenu informácií s našimi projektovými partnermi, ako aj na webovej stránke školy.        

 • IROP

  IROP

 • OP Ľudské zdroje

                                                                                     Projekt

 • Projekt
 • Projekt "Rozšírenie vzdelania - ďalšia šanca pracovného uplatnenia

                     

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • ISIC/EURO26  - predlžovanie platnosti!

   

   

  Začiatok nového školského roka je už tradične spojený s obnovou platnosti preukazov ISIC/EURO26. Platnosť preukazov trvá do 30.9.2018 a pre zabezpečenie nepretržitej platnosti je najlepšie známku ISIC 09/2019 zakúpiť ešte počas septembra. Študenti sa tak vyhnú možným problémom pri uplatňovaní zliav napr. v Orange pri ISIC PAUŠÁLI či v UNIONE pri cestovnom poistení, ale aj mnohých ďalších zľavách.

   

  Známky sa budú dať objednať školou až do 31.10.2018. Žiaci ktorí tak neurobia do konca októbra, budú mať možnosť objednať známku už len cez www.objednaj-preukaz.sk. Známky objednané samými žiakmi v eshope budú zasielané na domácu adresu žiaka, nie na školu.  

 • Informácie školského internátu
 • Inštrukcie k preukazu ISIC /EURO26
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Prázdniny sa pomaly ale isto končia, tak mi dovoľte oboznámiť vás s blížiacim sa začiatkom školského roka.

  Prvý deň školského roka je pondelok 3. septembra 2018.

  Všetci druháci, tretiaci a štvrtáci začínajú školský rok v triedach svojich triednych učiteľov o 8,00.

  Prváci 4-ročných študiijných odborov budú mať otvorenie školského roka v klube školy o 9,00.

  Prváci 3-ročných učebných odborov budú mať otvorenie školského roka v klube školy o 10,00.

  Prváci 2-ročných učebných odborov budú mať otvorenie školského roka v klube školy o 11,00

  Všetci prváci sa po úvodnom privítaní presunú do tried so svojimi triednymi učiteľmi. 

 • Voľné miesta

  Technik energetických zariadení budov

  Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice má ešte voľné miesta pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na štúdium v študijnom odbore 3693 technik energetických zariadení budov. Absolvent študijného odboru 3693 K technik energetických zariadení budov je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný stredný technický pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti v oblasti technického zariadenia budov vrátane elektroinštalácií, ich montáž, údržbu, opravu a vykonávať skúšky, servis, diagnostikovanie a odstraňovanie závad na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve, poskytovať energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádzať ich do prevádzky.Je schopný pracovať samostatne alebo v pracovnom kolektíve. Prehĺbenie odbornej prípravy je možné formou špeciálnych účelových kurzov, ktorých príprava je organizovaná počas odborného výcviku ako je základný kurz zvárania plameňom Z – G1 (vrátane rezania kyslíkom), spájkovania plameňom Z – L (nerez, oceľ, liatina, meď, bronz, mosadz, hliník) a zvárania plastov Z – U / P (rúry a tvarovky na tupo a zváranie elektrotvaroviek). Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia získa odbornú spôsobilosť pre spájanie rôznych druhov materiálov pre montáž, údržbu a opravu energetických zariadení budov a malých prevádzok.Prijímacie skúšky budú 19. 6. 2018.

   

 • Aktualizácia údajov

  Pekné a príjemné prežitie letných prázdnin!

 • Obnovenie preukazu ISIC/Euro 26

   Všetci študenti, ktorí pokračujú v štúdiu na našej škole a v školskom roku 2018/19 využívajú ISIC kartu na dopravu (MHD, Autobus, vlaj) si môžu aktivovať platnosť čipu na ďalšie školské obdobie zaslaním sms na číslo v tvare 8844 v tvare TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadať bez diakritiky!). Spätná väzba je spoplatnená sumou 3 €. 

  Po prijatí sms si žiak priloží ISIC kartu k terminálu a to buď škole, na stanici, na predajných miestach mesačníkov, CKM a bude mu zapísaná nová platnosť preukazu. Ak Vás môžem poprosiť bola by som rada aby čo najmenej študentov prikladalo kartu u mňa v kancelárii, ale na zvyšných, hore vedených miestach. 

 • Aktuality

                                                        Uverejňovanie aktualít zo života školy

                         Aktuality zo života školy sú uverejňované na www.facebook.com/soskuke.edupage.org

 • Súťaž pre nádejných budúcich žiakov - výsledky

  9. februára bola ukončená súťaž pre všetkých záujemcov o našu školu. Prinášame výsledky zoradené v tabuľke. 

  Vysledky_sutaze.docx.pdf

  Na celkové výsledné poradie malo vplyv počet ukončených kôl a celkový počet bodov.  Vyhodnotili sme všetkých tých, ktorí ukončili aspoň 7 kôl súťaže.

  Prijatie bez prijímačiek úspešných riešiteľov je samozrejme podmienené podaním prihlášky na našu školu. O tejto skutočnosti budete upovedomení písomne.

  Zároveň vás prosíme o vyplnenie ankety pod názvom "Súťaž - páči/nepáči"

 • Deň otvorených dverí

  Na našej škole je DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ každú stredu.

  Tešíme sa na Vašu návštevu!

 • - Obrázok 1

 • Súťaž pre nádejných budúcich prvákov - práve začala!!!

  Súťaž začína 1. novembra, končí 9. februára 2018. Výsledky budú vyhlásené 13. februára 2018 

  Dnes - 16. októbra boli rozoslané e-maily všetkým, ktorí doteraz prejavili záujem o našu súťaž aj s jednoduchým návodom, ako postupovať. Ak niekto správu nedostal, nech píše na adresu zrtvku@gmail.com. Popátrame, kde sa stala chyba. Je sprístupnený prvý nesúťažný testík na rozcvičku. Ak ste s takýmito úlohami doteraz nepracovali, vyskúšajte si ho. 

  Od 1. novembra budeme postupne každých 10 dní sprístupňovať nový test, spolu ich bude 10. po poslednom teste budú testy uzavreté, säťaž sa vyhodnotí a my vyhlásime víťazov a ich odmeny. 

  Na konci súťaže pre vás pripravíme aj krátku anketu, v ktorej zhodnotíte, ako sa vám súťaž páčila a či by ste ju odporučili aj svojim mladším kamarátom.

  Postupne budeme pridávať aj ďalších záujemcov. Sledujte svoje emailové schránky, aby vám nič neušlo.

  Veľa zdaru.

 • Dvadsaťtrojka

  Prípravný výbor v zložení PhDr. Milan Lazorčák, Ing. Slávka Šoltésová a Ing. Hana Nováková požiadal o zriadenie občianskeho združenia "Dvadsaťtrojka" pri našej škole. O jeho schválení Vás budeme informovať.