O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Architektúra ARC
Automatizácia a riadenie AUR
Automatizácia strojárskej výroby ASV
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Číslicová technika ČST
Dejepis DEJ
Ekológia EKO
Ekológia v stavebníctve EKS
Ekonomika EKN
Elektrické merania ELM
Elektrické stroje a prístroje ESP
Elektronika ELK
Elektrotechnická spôsobilosť ELS
Elektrotechnické zariadenia ETZ
Elektrotechnika a elektronika ELE
Energetické služby a poradenstvo ENSP
Energetické zdroje ENZ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geodézia GEO
Geografia GGR
Grafické informačné systémy GIS
Hydromechanika HYM
Chémia CHE
Informatika INF
Konštrukcia hasičských vozidiel KHV
Konštrukcia strihov KOS
Konštrukčné cvičenia KOC
Krúžok KRU
Manažment MAN
Manažment v stavebníctve MAS
Marketing MRK
Matematika MAT
Materiály MLY
Mechanika MCH
Meranie a regulácia MAR
Móda a štýl MOS
Motorové vozidlá MOV
Náboženská výchova NAV
Náuka o spoločnosti NOS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax OPX
Odborné kreslenie OKR
Odborný výcvik ODV
Odpadové hospodárstvo ODH
Plynárenstvo PLY
Podnikanie a marketing PAM
Podnikanie v odbore PVO
Požiarna bezpečnosť a ochrana stavieb PBO
Požiarna ochrana budov POB
Požiarna prevencia POP
Požiarna taktika a prevencia PTP
Požiarna technika POT
Požiarne zariadenia POZ
Požiarnotechnické zariadenia PTZ
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Prax PRX
Prestavby budov PBD
Priemyselný marketing PRM
Príprava a realizácia stavby PRS
Príprava a realizácia stavieb PARS
Príprava stavieb PST
Protipožiarna bezpečnosť stavieb PBS
Ročníkový projekt ROP
Rozvod elektrickej energie REE
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Stavebná mechanika SME
Stavebná technológia STT
Stavebné konštrukcie STK
Stavebné konštrukcie a systémy SKS
Stavebné materiály SMT
Stavebné stroje STS
Stavebné stroje a zariadenia SSZ
Staviteľstvo STA
Strojárska technológia SJT
Strojníctvo STR
Technická estetika a dizajn TEZ
Technická mechanika TME
Technológia TCH
Technológia opráv TOP
Technológia stavieb TST
Telesná a športová výchova TŠV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Teória horenia TEH
Traumatológia a úrazová zábrana TUZ
Tvorba a ochrana životného prostredia TOŽ
Typológia stavieb TYP
Úvod do ochrany pred požiarom ÚOP
Úvod do sveta práce USP
Vodárenstvo VOD
Vodné hospodárstvo VOH
Vodohospodárska technológia VHT
Vodohospodárske a vodné stavby VHVS
Vodohospodárske procesy VHP
Vodohospodárske zariadenia VHZ
Vykurovanie VYK
Výpočtová technika VTE
Výroba konfekcie VKF
Výrobné zariadenia VZR
Využitie elektrickej energie VEE
Základy elektroniky ZEL
Základy elektrotechniky ZET
Základy podnikania ZPO
Základy stavebnej mechaniky ZSM
Základy technickej mechaniky ZTM
Zdravotnícka príprava ZDP
Zdravotnotechnické inštalácie ZTI
Životné prostredie ŽPR

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019