O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Prijímacie konanie

Podmienky pre prijímanie na štúdium

 

 

 

NÁVRH

 Podmienky a kritériá prijímacieho konania 

V zmysle § 65 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov stanovuje riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice nasledujúce podmienky a kritéria pre prijímanie žiakov do prvého ročníka na štúdium do učebných a študijných odborov denného štúdia:

I.

Podmienky prijímacieho konania:

a) úspešne ukončiť 9. ročník základnej školy

b) priemer známok v 8. ročníku, v I. polroku 9. ročníka a na koncoročnom vysvedčení z 9. ročníka - do 2,75 (bez výchovných predmetov) 

b) byť zdravotne spôsobilý – potvrdené dorastovým lekárom v prihláške na štúdium

c) uchádzač o študijný odbor - úspešne vykonať prijímaciu skúšku

d) umiestniť sa do stanoveného počtu možných prijatých uchádzačov

e) vykonať zápis do prvého ročníka v termíne určenom riaditeľom školy

II.

Študijné a učebné odbory pre školský rok 2018/2019

Študijné odbory

2411 K mechanik nastavovač

2447 K mechanik hasičskej techniky

3650 M staviteľstvo - požiarna ochrana

3693 K technik energetických zariadení budov

3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení

3667 K technik vodár, vodohospodár

3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom

Trojročné učebné odbory:

3152 H krajčír – dámske odevy

3355 H stolár

3661 H murár

3675 H maliar

3684 H strechár

Dvojročné učebné odbory pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním

3178 F výroba konfekcie

3686 F stavebná výroba

3383 F spracúvanie dreva

III.

Kritériá pre prijímanie žiakov do študijných odborov:

Bez prijímacej skúšky:

- Uchádzač - žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90 %  a jeho priemer známok (bez výchovných predmetov) v prvom polroku 9. ročníka nie je horší ako 1,8.

alebo

- uchádzač úspešne absolvoval celú súťaž pre záujemcov o štúdium a umiestnil sa na prvých 10. miestach s minimálnym počtom bodov 800.

Prijatie na základe prijímacej skúšky

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov:

- z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ

- z prospechu na ZŠ priemer do 2,75 (8. ročník, I. a II. polrok 9. ročník),

- z výsledku prijímacích skúšok zo SJaL a z matematiky.

a) Maximálny počet bodov z celoslovenského tetovania žiakov 9. ročníka základnej školy

- slovenský jazyk a literatúra – 100 bodov

- matematika – 100 bodov

Počet získaných bodov do poradia sa rovná percentu úspešnosti z týchto predmetov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy

b) Maximálny počet bodov za prospech na základnej škole – podľa priemerného prospechu v I. polroku 9. ročníka školského roka 2015/2016 bez hodnotenia správania a výchovných predmetov.

- za priemerný prospech 1,00 – 2,00 50 bodov

- za priemerný prospech 2,01 - 2,75  30 bodov

 

c) Maximálny počet bodov z prijímacích skúšok :

- slovenský jazyk a literatúra (test zo základného učiva ZŠ) - 10 bodov

- matematika (test zo základného učiva ZŠ) - 10 bodov

d) Kritérium úspešnosti:

1. Žiak bol úspešný na prijímacích skúškach, ak získal najmenej 30 bodov.

2. Žiak neuspel na prijímacích skúškach, ak na nich získal 29 a menej bodov.

e) V prípade rovnosti bodov v poradovníku riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý:

1. bol úspešným riešiteľom predmetovej olympiády na okresnom kole

2. má lepší priemer známok (bez výchovných predmetov) v prvom polroku 9. ročníka ZŠ

f) Žiaci so ŠVVP

 Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP priloží k prihláške:

- Písomnú žiadosť o individuálne začlenenie v bežnej triede strednej školy

 

- Individuálny výchovno-vzdelávací plán, podľa ktorého bol vzdelávaný na základnej škole

- Aktuálnu správu o psychologickom alebo špeciálno-pedagogickom vyšetrení

- Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky

IV.

Kritéria pre prijímanie žiakov do trojročných učebných odborov:

- bez prijímacej skúšky,

- zdravotná spôsobilosť,

- úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

V.

Kritériá pre prijímanie žiakov do dvojročných učebných odborov:

- bez prijímacej skúšky

- zdravotná spôsobilosť

VI.

Termíny I. kola prijímacieho konania

Prvý termín –

Druhý termín –

V prvom kole prijímacích skúšok budú prijatí tí žiaci, ktorí budú úspešní na základe výsledkovej listiny, ktorá vznikne súčtom bodov podľa hore uvedených kritérií, za predpokladu, že počet všetkých úspešných vyhovuje počtu prijímaných v danom odbore. Súčet bodov je základným kritériom pre prijatie.

Podmienky a kritériá prerokuje pedagogická rada a odporučí ich riaditeľovi školy schváliť a zverejniť.

PhDr. Ján Pituch, riaditeľ SOŠT