O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia

Štipendiá

Podmienky pre poberanie štipendií

 

 

 

KOMU MOŽNO POSKYTNÚŤ ŠTIPENDIUM

Od 1. septembra 2008 sa poskytovanie stredoškolských štipendií realizuje podľa § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Štipendium sa poskytuje mesačne na základe rozhodnutia riaditeľa školy

a) žiakovi denného štúdia, ak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu

b) žiakovi, u ktorého príjmy spoločne posudzovaných osôb, t. z. 1/12 príjmu rodiny za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je naviac vo výške životného minima.

 

ČO MÁ ŽIAK PREDLOŽIŤ

a) z titulu hmotnej núdze:

potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom musí byť jednoznačne uvedené, že sa žiak spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Žiaci nad 18 rokov môžu mať tento doklad vystavený na seba.

vysvedčenie za predchádzajúci polrok, resp. výročné vysvedčenie zo školy, ktorú naposledy navštevoval.

b) z titulu životného minima:

doklad o počte nezaopatrených a počte zaopatrených neplnoletých detí v rodine,

doklady o čistom príjme posudzovaných osôb

doklad z daňového úradu

doklady o spoločne posudzovaných osobách

iné doklady

vysvedčenie za predchádzajúci polrok, resp. výročné vysvedčenie zo školy, ktorú naposledy navštevoval.

Poznámka:

Doporučujeme žiakom, resp. rodičom, aby sa prišli osobne informovať, aké doklady je nutné predložiť v prípade možnosti poberania štipendia z titulu životného minima.

ŽIADOSŤ o poskytnutie štipendia ... dôsledne a čitateľne vyplniť tlačivo žiadosti o poskytnutie štipendia (dostanete na ekonomickom odd. SOŠT).  U neplnoletých žiakov sa podáva žiadosť so súhlasom zákonného zástupcu. Dôležitou súčasťou žiadosti o poskytnutie štipendia je 4. a 5. časť žiadosti - záväzok a čestné prehlásenie žiadateľa/zákonného zástupcu.

POZOR !

Časť 7. žiadosti môže vyplniť len škola. Dátum podania žiadosti zapíše škola až po predložení kompletnej žiadosti o poskytnutie štipendia aj s povinnými prílohami.

 

KEDY A V AKEJ VÝŠKE SA POSKYTUJE ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok  v období vyučovania. Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, štipendium sa poskytne v príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.

Štipendiá sa vyplácajú v termínoch určených školou

(termín vyplácania štipendií za príslušný mesiac sa zverejňuje na informačných tabuliach v objektoch školy).

Pre školský rok 2017/2018 platia tieto hodnoty výšky štipendia:

46,81 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,

32,77 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane,

23,41 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane.

Priemerný prospech sa určuje ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov uvedených na vysvedčení žiaka za predchádzajúci polrok. Priemerný prospech nezahŕňa klasifikáciu z nepovinných vyučovacích predmetov.

 

STRATA NÁROKU NA ŠTIPENDIUM

Žiak stráca nárok na štipendium v prípadoch:

- ak došlo k zmene skutočností rozhodujúcich na priznanie štipendia,

- ak žiakovi bolo uložené podmienečné vylúčenie zo štúdia,

- ak žiakovi bolo priznané štipendium na základe nepravdivých údajov alebo za obdobie, v ktorom nastala taká zmena skutočností rozhodujúcich na poskytovanie štipendia, ktoré majú za následok nesplnenie podmienok na jeho poskytovanie.

 

POVINNOSTI ŠKOLY V SÚVISLOSTI S POSKYTNUTÍM ŠTIPENDIA

Zabezpečiť informovanie žiakov o možnostiach získania štipendia a poskytnúť im formulár, na ktorom sa podáva žiadosť o štipendium.

Prijať žiadosť o poskytnutie štipendia s povinnými prílohami.

Určiť, či žiak spĺňa podmienky pre poskytovanie štipendia a určiť jeho priemerný prospech.

Vystaviť rozhodnutie o priznaní resp. nepriznaní štipendia a o výške štipendia.

Zabezpečiť vyplácanie štipendií.

Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich na priznanie štipendia, uskutočniť zmenu v súlade so zákonom.

Ak sa škola dozvie o skutočnosti, ktorá má za následok, že vyplatenie štipendia žiakovi za jeden alebo viac uplynulých mesiacov bolo neoprávnené, je povinná bezodkladne túto skutočnosť oznámiť CVTI SR a vyzvať žiaka na vrátenie neoprávnene prijatej sumy.

Alena Regulová