O škole Kontakt, doklady, vzory Odbory Triedy Učitelia Pre študentov Záujemcom o štúdium Známky
Navigácia
Projekty podporované Európskou úniou Comenius NÚCEM Erasmus+  Textová podstrana Textová podstrana Textová podstrana

Projekty

Projekty podporované Európskou úniou

Comenius.zip

 

plagat_-_elok.pracoviska.pdf

 

 

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice

ukončila

dopytovo orientovaný projekt

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

- Stavebný odborník budúcnosti

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Termín realizácie projektu: október 2010 - september 2012
Oprávenené výdavky projektu: 525 787,46 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 499 498,09 EUR
Operačný program: Vzdelávanie

Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Cieľ projektu: Inovovať obsah a metódy vzdelávania, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom moderného

Centra odborného vzdelávania

Aktivity projektu:

1.1 Realizácia školení a kurzov pre pedagogických zamestnancov, inovácia didaktických prostriedkov

2.1 Tvorba nových inovatívnych pedagogických materiálov a školského vzdelávacieho programu

2.2 Implementácia inovatívnych foriem a metód vzdelávania do vyučovacieho procesu

pozri workshop_-_projekt.pdf

pozri Workshop_25.9.12_projekt

 

 

Projekt Leonardo TeachMeWood

 

Zakladne_info_o_projekte_-_hasic.pdf

MPT_workshop.pdf